آشنایی با رشته ابتهال

ابتهال در اصطلاح اهل موسیقی، نوعی سبک هنری و نغمه‌سرایی است که با حالتی خاشعانه و گریه‌آلود و بدون همراهی آلات موسیقی اجرا می‌شود.

ابتهال در اصطلاح اهل موسیقی، نوعی سبک هنری و نغمه‌سرایی است که با حالتی خاشعانه و گریه‌آلود و بدون همراهی آلات موسیقی اجرا می‌شود. این قالب بیشتر برای راز و نیاز با خدا، مدح اولیای دین، اشعار و سروده‌هایی با درون مایه دینی و عرفانی به کار گرفته می‌شود.

مضامین یاد شده با پاره‌ای از مقام‌های موسیقیایی عرب همچون حجاز، رست، سیکا و عجم سنخیت بیشتری دارند.