کتابخانه

کتابخانه

ژرفاي نماز و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوة انا لا نضیع اجر المصلحین کسانی که به کتاب (و آئین خدا) تمسک جویند و نماز را بپا دارند همانا پاداش اصلاحگران را به هدر نخواهیم داد. (قرآن کریم)
آداب باطنی و اسرار معنوی نماز«گزیده ای از کتاب آداب الصلوة امام خمینی و اسرار الصلوة ملکی تبریزی قدس سرهما قلب خود را قبله زبانت قرار ده و جز با اشاره قلب و موافقت عقل و رضای ایمان زبان مجنبان.