وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلا

قرآن را شمرده و روشن و با تأمل و دقت بخوان