آشنایی با رشته مفاهیم ،تفسیر و تدبر در قرآن

اهمیت فراگیری علوم قرآنی از دو منظر قابل طرح است. نخست این که قرآن به عنوان مهم ترین منبع معارف الهی در نزد مسلمین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در شناخت اسلام ناب دارا می باشد .

اهمیت فراگیری علوم قرآنی  از دو منظر قابل طرح است. نخست این که قرآن به عنوان مهم ترین منبع معارف الهی در نزد مسلمین از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در شناخت اسلام ناب دارا می باشد . لذا فراگیری تخصصی آن بر هر فرد مسلمانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .دوم این که، قرآن در جامعه اسلامی نقش دو سویه دارد . از یک طرف برای شناخت قرآن و درک صحیح آن در حوزه های دینی و جامعه اسلامی علوم بسیاری (نظیر ادبیات ، بلاغت ، تفسیر و آشنایی با ویژگی های بیانی همانند علم به ناسخ و منسوخ ، محکم و متشابه ،..) بوجود آمده وازسویدیگرقرآنخودمنشأ پیدایش علوم مختلف در جهان اسلام بوده است . در این راستا می‌توان نظر قرآن به معارف کلی فلسفی و عرفانی و نیز نگاه قرآن به تاریخ و جامعه و حقوق و امثال آن نام برد.

اهمیت تفسیر قرآن

فن تفسیر از سه جهت اهمیت دارد: اولاً از جهت موضوع چرا که موضوع آن، کلام خداوند است که سرچشمه تمام حکمت هاست. ثانیاً از جهت غرض و هدف که هدف از این فن، شناخت معانی آیات قرآن و مقصود خداوند و رسیدن به سعادت واقعی است و ثالثاً از لحاظ نیاز به آن، از آنجا که هر کمال دینی یا دنیوی نیازمند علوم شرعی و معارف دینی است و این علوم و معارف نیز متوقف بر قرآن است، لذا از این جنبه نیز تفسیر قرآن بر دیگر علوم و فنون برتری دارد.
با استفاده از کتب تفسیری شان نزول و مفاهیم قرآن و ..... به صورت دوره ای در مراکز قرآنی تدریس می گردد