آشنایی با رشته اذان

اذان از نظر لغوی به معنی «آگاهی دادن»، «آگاهانیدن» و «خبر به گوش رساندن» است.

اذان از نظر لغوی به معنی «آگاهی دادن»، «آگاهانیدن» و «خبر به گوش رساندن» است. در دین اسلام، ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص می باشد جهت اذان گویی به نحو زیبا و دلنشین به منظور انجام فریضه دینی موذن باید اصول اذان گویی را فرا بگیرد .